Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Bruid en Beauty Nederland is gevestigd in Almere en ingeschreven bij de kamer van koophandel Almere onder nummer 32144641.

1.Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en transacties tussen Bruid en Beauty Nederland en haar opdrachtgevers. Bruid en Beauty Nederland accepteert geen algemene voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.4 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment van reserveren en/of boeken van een dienst en/of product van Bruid en Beauty Nederland
1.5 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de opdracht tijdig aan Bruid en Beauty Nederland kenbaar worden gemaakt.
1.6 Identiteit van de ondernemer:
Bruid & Beauty Nederland
Vestigingsadres: Wim Schuhmacherhof 34, 1328 GK Almere, Nederland
Telefoonnummer: 0616131714
E-mailadres: info@bruidenbeautynederland.nl
KVK- nummer: 32144641
BTW- identificatienummer: NL 001595314B90

2.Reiskostenvergoeding
2.1 De door Bruid en Beauty Nederland gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden in bruidsverzorging zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding van € 0,45 per kilometer buiten Almere.
2.2  Opdrachten buitenom de bruidsverzorging, zoals bijvoorbeeld gastenstyling, kapsel en make-up diensten op locatie geldt een toeslag van €35.- (binnen Almere) en komt buiten Almere nog 0.45 ct/km aan km vergoeding bij vanaf de salon gerekend.

3.Totstandkoming boeking
3.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Bruid en Beauty Nederland aanvaardt.
3.2 Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de algemene voorwaarden van Bruid en Beauty Nederland alvorens een boeking te doen.
3.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
3.4 Een offerte heeft een geldigheid van 14 dagen tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
3.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4.Betaling diensten en producten
4.1 Betaling van het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
4.2 Betaling van speciale gelegenheidsdiensten als bruidsstyling dienen direct na afloop cash of per pin transactie te worden voldaan. Na de proefsessie dient minimaal 50% van het geboekte bruidspakket te worden voldaan.
Voor de bruiloft wordt in de meeste gevallen een eind factuur verstuurd per e-mail die uiterlijk één week voor de bruiloft voldaan dient te worden per bankoverschrijving.
4.3 Bestelde producten zullen binnen 10 werkdagen worden afgeleverd bij de opdrachtgever. Dit kan door persoonlijk ophalen worden gedaan of via de post. Verzendkosten zijn voor rekening voor de opdrachtgever.
4.4 Alle prijzen zijn inclusief 6% of 21% BTW tenzij anders vermeld.
4.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
4.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Bruid en Beauty Nederland moet maken ter inning van het door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.
4.7 Gegevens van de opdrachtgever zullen niet aan derde worden doorgegeven en alleen gebruik worden voor en door Bruid en Beauty Nederland.
4.8 Foto’s die gemaakt worden tijdens de opdracht mogen gebruikt worden door de opdrachtgever op eigen website en social media kanalen tenzij vooraf anders bepaald.

5.Overmacht
5.1 In geval van overmacht waaronder eventueel ziekte kan Bruid en Beauty Nederland ten allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt daartoe evenredig aangepast.
5.2 Bij opdrachten voor bruidsstyling zal Bruid en Beauty Nederland zich inspannen een collega te vinden die de opdracht eventueel kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven.
5.3 In geval van overmacht kan de opdrachtgever Bruid en Beauty Nederland niet tot schadevergoeding aanspreken.

6.Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst
6.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Bruid en Beauty Nederland gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.
6.2 Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 14e dag na boeking kosteloos worden geannuleerd.
6.3. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a) Voor boekingen geldt het recht om binnen 14 dagen na de boeking deze kosteloos ongedaan te maken.
b) Bij annulering voor de proefsessie en tot 60 dagen voor de trouwdag 25% van de kosten van het complete bruidsarrangement.
c) Bij annulering na de proefsessies of vanaf de 60e dag tot de 14e dag voor de trouwdag zijn de annuleringskosten 50% van de kosten van het bruidsarrangement.
d) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de trouwdag zijn de annuleringskosten 75% van de kosten van het bruidsarrangement.
e) Bij annulering vanaf de 7e dag voor de trouwdag zijn de annuleringskosten 100% van de kosten van het bruidsarrangement.
f) Onder trouwdag wordt verstaan de eerst geboekte datum die wij voor de opdrachtgever hebben gereserveerd.

Aanvullende bepalingen masterclass inzake COVID-19
1. In het geval dat een masterclass geen doorgang kan vinden als gevolg van COVID-19, biedt Bruid en Beauty Nederland de volgende mogelijkheden aan:
– Verplaatsen van de masterclass binnen 1 jaar. Afhankelijk van de voorwaarden van betrokken partijen kunnen verplaatsingskosten van toepassing zijn.
– Voucher, ter waarde van de geboekte masterclass, die binnen 1 jaar gebruikt dient te worden.
2. Mocht u zelf de masterclass willen annuleren terwijl deze, volgens de richtlijnen in de toekomst, wel zou kunnen doorgaan, dan zullen de volgende annulering percentages gelden:
a) In de lopende periode tot aan 2 weken voorafgaand aan de masterclass 75%;
b) In de periode vanaf 14 dagen voorafgaand aan de masterclass brengen wij 100% van de afgesproken prijs in rekening.


7.Aansprakelijkheid en schade
7.1 Bruid en Beauty Nederland zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
7.2 Bruid en Beauty Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Bruid en Beauty Nederland is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.
7.3 Reclamaties dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na het uitvoeren van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Bruid en Beauty Nederland te worden ingediend.
7.4 Bruid en Beauty Nederland sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan opzet of grove nalatigheid van Bruid en Beauty Nederland en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Bruid en Beauty Nederland kunnen worden toegerekend.
7.5 Voor schadevergoedingen komt alleen in aanmerking die schade waartegen Bruid en Beauty Nederland is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade.

8.Wijziging en vindplaats van deze voorwaarden
8.1 Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van Bruid en Beauty Nederland www.bruidenbeautynederland.nl
8.2 Van toepassing is steeds de laatste versie ofwel de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

9.Slotbepalingen
9.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de opdrachtgever en Bruid en Beauty Nederland bestaat is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst tussen Bruid en Beauty Nederland en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.
9.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.